Ολιγουρία – ανουρία

Share

Η ολιγουρία αναφέρεται στην πολύ μειωμένη έως ανύπαρκτη (ανουρία) παραγωγή ούρων. Μπορεί να έχει διάφορες αιτίες και όχι μόνο ουρολογικής φύσης.

Νοσήματα άλλων συστημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα μια μειωμένη παροχή αίματος στους νεφρούς- το όργανο που φιλτράρει το αίμα και παράγει τα ούρα- μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ολιγουρία η και την ανουρία. Παθήσεις του ίδιου του νεφρού μπορεί να ελαττώσουν σημαντικά την ποσότητα των παραγόμενων ούρων. Περιπτώσεις απόφραξης σε διάφορα σημεία του ουροποιητικού μπορεί να προκαλέσουν την μειωμένη παραγωγή ούρων. Στην τελευταία περίπτωση ο ουρολόγος οφείλει να διερευνήσει το αίτιο και το επίπεδο της απόφραξης και να προχωρήσει σε άμεση παροχέτευση των ούρων.

Η ολιγουρία και η ανουρία αποτελούν επείγουσες καταστάσεις και χρήζουν άμεσης ιατρικής συμβουλής και αντιμετώπισης